home

contact  login
zoeken
zoeken

Mantelzorgtoelage 

De mantelzorgtoelage is een jaarlijkse toelage voor personen die dagelijks instaan voor de zorgen van een hulpbehoevende 65-pluser aan huis. Met de toelage wordt een blijk van waardering gegeven aan iedereen die zich belangeloos inzetten voor zorgbehoevende senioren.

Voorwaarden voor de mantelzorgers

De mantelzorger moet daadwerkelijk instaan voor de verzorging van de zorgbehoevende 65-plusser wat moet blijken uit een sociaal onderzoek uitgevoerd door het OCMW van Herk-de-Stad.

 Voorwaarden voor de zorgbehoevende

De zorgbehoevende moet minstens 65 jaar zijn.

De zorgbehoevende 65-plusser moet een score van minstens twaalf punten hebben op de mindervaliditeitsschaal van de FOD Sociale Zekerheid en moet een uitkering genieten van de FOD Sociale Zekerheid.

De zorgbehoevende 65-plusser mag niet opgenomen zijn in een residentiële instelling.
De zorgbehoevende 65-plusser moet een inkomensgarantie voor ouderen (= IGO) ontvangen.

Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger én de zorgbehoevende 65-plusser

De mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn minstens één maand voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van Herk-de-Stad en verblijven er ook effectief.

De mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn met elkaar verwant of aanverwant tot en met de vierde graad of wonen op de datum van de aanvraag minstens één maand samen op hetzelfde adres.

Echtgenotes of partners hebben nooit recht op een mantelzorgtoelage.

De mantelzorger dient bij de sociale dienst van het OCMW een aanvraag voor de mantelzorgtoelage in.

De aanvrager moet volgende documenten bijbrengen:

  • uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
  • beslissing van toekenning van een uitkering door de FOD Sociale Zekerheid
  • beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen in verband met de toekenning van een in-komensgarantie voor ouderen (= IGO).

Het bedrag dat als toelage uitbetaald wordt, is afhankelijk van de groep waarin de zorgbehoevende 65-plusser zich bevindt met een maximum van:

Groep 1: 25 euro per maand

1. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming categorie 3

2. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 3
    (12 tot 14 punten) (cat 2 heeft maximum 11 punten)

Groep 2: 40 euro per maand

1.  de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming categorie 4 of 5

2. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 4 of 5
   (15 tot 18 punten)

De toelage wordt trimestrieel uitbetaald door de gemeente.

OCMW
Financien