home

contact  login
zoeken
zoeken

Leefloon 

Iedereen heeft recht op het leiden van een menswaardig bestaan. Dat recht op een menswaardig bestaan of op maatschappelijke integratie kan en moet door het financiële hulp OCMW worden gewaarborgd door het verzekeren van een minimuminkomen, aangepaste sociale begeleiding, opleiding en tewerkstelling.

Als je niet over dat minimuminkomen beschikt, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op (een bijpassing tot) het leefloon.

Het recht op maatschappelijke integratie en leefloon kan worden gekoppeld aan een geïntegreerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI). Dat is een contract tussen jou, het OCMW en eventuele andere diensten (onthaaltehuis, CAD, thuisbegeleidingsdiensten,…) waarin de afspraken beschreven worden rond tewerkstelling, geldbeheer, huisvesting, gezondheid, sociale begeleiding, enzovoort.

Voor jongeren onder de 25 jaar is het opmaken en opvolgen van zo’n GPMI trouwens verplicht.

De sociaal assistent gaat samen met jou na welke de mogelijkheden en eventueel ook de belemmeringen zijn voor jouw maatschappelijke integratie. Zonodig wordt nagegaan welke voorafgaande stappen je moet zetten, of je nood hebt aan sociale of andere begeleiding, opleiding, vorming of een vorm van sociale tewerkstelling. Daarbij houdt men zo veel mogelijk rekening met jouw wensen.

  Er zijn drie categorieën voorzien inzake het leefloon

  • samenwonende persoon (al dan niet gehuwd)
  • alleenstaande persoon
  • persoon die uitsluitend samenwoont met een gezin te zijner laste (minimum één minderjarig ongehuwd kind aanwezig in het gezin).

Iedere categorie heeft een ander leefloonbedrag. Die bedragen zijn wettelijk bepaald. Bij de toekenning van het leefloon wordt onder andere rekening gehouden met de eigen inkomsten en die van de samenwonende(n).

De toekenning gebeurt door het bevoegde beleidsorgaan van het OCMW na een uitgebreid sociaal onderzoek door de sociale dienst. De aanvragen dienen te gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW. De sociale dienst kan vragen om bijkomende inlichtingen of gegevens te verschaffen. Het weigeren of achterhouden van die inlichtingen kan aanleiding geven tot een negatieve beslissing.

Je hebt het recht om gehoord te worden en om, al dan niet bijgestaan door een raadsman, je dossier te verdedigen op de zitting van het bevoegde beleidsorgaan van het OCMW. Het besluit omtrent het al dan niet toekennen van leefloon moet binnen de 30 dagen na de aanvraag genomen worden. Dat besluit ontvang je via aangetekende brief en vermeldt waar en hoe je (binnen de 3 maanden) beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Financien