home

contact  login
zoeken
zoeken

FinanciŽle steun 

  Zelfs als je over het minimuminkomen (zoals bepaald binnen de wet op het leefloon / RMI) beschikt, kan dit in bepaalde omstandigheden nog steeds ontoereikend zijn om in een menswaardig bestaan te voorzien.

Het OCMW kan dan, naast het leefloon of naast de eigen inkomsten, een aanvullende financiële tussenkomst toekennen:

  • wanneer je inkomsten ontoereikend zijn om een onvoorziene dringende betaling te doen, kan er door de sociale dienst onderzocht worden of je een eenmalige financiële steun kan krijgen van het OCMW
  • wanneer je inkomsten over een langere periode ontoereikend zijn om in je levensonderhoud te voorzien, kan je een ‘vaste’ maandelijkse steun krijgen.

Voordat hierover beslist wordt, onderzoekt de sociaal assistent de woon- en gezinssituatie en alle inkomsten en uitgaven. Er wordt volledige medewerking aan dit sociaal onderzoek verwacht.

De resultaten van dit sociaal onderzoek worden getoetst aan een (leefgeld)normenschaal, dat toelaat te bepalen of je al dan niet recht hebt op een financiële steun en op welk bedrag je dan recht hebt.

De toegekende tussenkomsten zijn dus steeds individueel bepaald en moeilijk te vergelijken met wat een ander persoon al dan niet als tussenkomst ontvangt.

Samen met jou zal er ook steeds nagegaan worden of er mogelijkheden zijn om je inkomsten te verhogen of om je uitgaven te beperken.Soms zal ook blijken dat het aangewezen is om budgetbegeleiding of budgetbeheer op te starten.

De aanvrager of gerechtigde op een financiële steun is verplicht om elke wijziging in zijn inkomsten, uitgaven en gezinssituatie mee te delen aan de sociale dienst, die het dossier, indien nodig, voor herziening zal voorleggen. Elk lopend steundossier wordt minstens één keer per jaar ambtshalve herzien.

Welke soorten steun of tussenkomsten kunnen worden aangevraagd bij of via het OCMW?

  • een gewone steun in speciën: een eenmalige of ‘vaste’ financiële steun, als leefgeld of als extra inkomen om in betalingen te kunnen voorzien
  • een steun in natura: een tussenkomst in of tenlastename van de kosten van elektriciteit, verwarming, schoolkosten, kledij, …
  • een tussenkomst in de kosten van medische verzorging, hospitalisatie en geneesmiddelen
  • een tussenkomst in de huishuur
  • een tussenkomst of tenlastename van de huurwaarborg: bij een noodgedwongen verhuis of herhuisvesting kan het OCMW de huurwaarborg ten laste nemen of een bankgarantie (schriftelijke borgstelling via de bank) afleveren. Een huurwaarborg/bankgarantie dient wel steeds terugbetaald aan of opgebouwd te worden bij het OCMW
  • een huursubsidie of een installatiepremie als dakloze
  • een tussenkomst in verblijfskosten: wanneer je opgenomen wordt in een rusthuis, onthaaltehuis, vluchthuis, … kan het OCMW tussenkomen in de betaling van je verblijfs- of opnamekosten
  • voorschotten op sociale uitkeringen: indien je in financiële moeilijkheden geraakt omdat je je uitkering, pensioen, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, kinderbijslag of invaliditeitsuitkering niet tijdig ontvangt, kan het OCMW je een voorschot toestaan. Voorschotten op sociale uitkeringen worden rechtstreeks teruggevorderd bij de uitbetalende dienst.

Terugvorderen van financiële steun

Het is mogelijk dat bijkomende financiële hulp geheel of gedeeltelijk moet worden terugbetaald aan het OCMW.

Over de toekenning en eventuele terugvorderbaarstelling wordt in principe op hetzelfde ogenblik beslist. Deze beslissing en het waarom van deze beslissing wordt je schriftelijk toegestuurd.

Indien je echter binnen de toekenningsperiode onvoorziene inkomsten zou verwerven (ingevolge regularisatie van achterstallige inkomsten) of indien je inkomsten of gegevens zou hebben achtergehouden, kan het OCMW de bijgevolg ten onrechte ontvangen tussenkomst toch nog terugvorderbaar stellen.

Het OCMW is soms verplicht de kosten terug te vorderen van je familie. Dat volgt uit de onderhoudsplicht.

Financien