home

contact  login
zoeken
zoeken

Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (LOKG) 

Het Lokaal Overleg Kinder- en Gezinsbeleid (LOKG) geeft als gemeentelijke adviesraad aan het lokaal bestuur minstens advies:

- bij aspecten, initiatieven en diensten van het lokaal beleid gericht op kinderen of gezinnen;
- bij de opmaak van jeugdwerkbeleidsplannen en verantwoordingsnota’s van deze plannen, ten minste voor die gedeelten die betrekking hebben op het beleid gericht op kinderen (en hun (groot)ouders);
- bij aspecten van het gemeentebeleid die voor het categoriale kind- en gezinsbeleid van bijzonder belang zijn (huisvesting; mobiliteit, onderwijs, vrije tijd, enz);
- bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en de eventuele bijsturingen ervan. Wanneer het lokaal sociaal beleidsplan, of een wijziging ervan, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het lokaal bestuur, wordt het advies van het LOKG met betrekking tot het lokaal beleid kinderopvang, daarbij gevoegd.
- over de uitvoering van het lokaal beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan. In deze heeft het LOKG een opdracht inzake beleidsopvolging en –evaluatie en bewaakt het de dwarsverbindingen naar beleidsplannen uit aanverwante beleidsdomeinen.
- met betrekking tot de uitbouw van opvangvoorzieningen binnen de gemeente. Het LOKG kan daarbij ook vragen aan het lokaal bestuur dat zij als lokaal bestuur het initiatief nemen om de Vlaamse Overheid te informeren en adviseren over de uitbouw van de opvangvoorzieningen in de gemeente.
 

Het LOKG kan deze adviesfunctie zowel op eigen initiatief als op specifieke vraag van het lokaal bestuur opnemen. Het lokaal bestuur kan het LOKG aanvullende opdrachten geven.

Voorzitter: Erik Evens
Secretaris: Hildegarde Hermans

Contact:

Voorzitter Erik Evens
Tel. 0475 75 76 27
e-mail: evenseri@hotmail.com 

Secretaris: Hildegarde Hermans
Tel. 013 55 41 81
e-mail: hildegarde.hermans@herk-de-stad.be

Facebook: https://www.facebook.com/LOKGHDS
 

Adviesraden