Nathalie Creten I algemeen directeur, waarnemend

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.

Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de diensten van gemeente en OCMW binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad en door de OCMW-raad.

Zo staat de algemeen directeur onder meer in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de opmaak en uitvoering van een systeem van organisatiebeheersing en de rapportering hierover.

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, aan het schepencollege en aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, OCMW-raad, het schepencollege, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf Herk-de-Stad en maakt de verslagen van de vergaderingen.

De algemeen directeur adviseert al deze organen van gemeente en OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Info
Nathalie Creten - Algemeen directeur, wnd
013 38 03 11
e-mail: nathalie.creten@herk-de-stad.be