home

contact  login
zoeken
zoeken

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 

Het OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn, of kortweg OCMW-raad. De vergaderingen van de raad zijn gedeeltelijk openbaar. Dit wil zeggen dat buiten de raadsleden andere personen aanwezig kunnen zijn en verblijvend luisteren. Na een openbare vergadering vindt een gesloten vergadering plaats. Daar mogen alleen de raadsleden aan deelnemen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert elke tweede maandag van de maand, behalve in de zomermaanden, in het voormalig rijkswachtgebouw, Markt 19. De zitting start aansluitend op de gemeenteraad die om 20 uur start. Iedereen die wil, mag de openbare zitting bijwonen.

Vergaderdata 2019

woensdag 2 januari 2019 (installatievergadering)
maandag 11 februari 2019
maandag 11 maart 2019
maandag 8 april 2019
maandag 13 mei 2019
maandag 24 juni 2019
maandag 9 september 2019
maandag 14 oktober 2019
maandag 18 november 2019
maandag 9 december 2019

De agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt geafficheerd aan het gemeentehuis en is terug te vinden op deze website. Van elke Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt ook een audioverslag gepubliceerd. Als de Raad voor Maatschappelijk Welzijn het verslag van een voorgaande zitting goedkeurt, kan je die ook op deze website nalezen.

 

Voorzitter Paul Buekers (sp.a)

Reyerstraat 43 I 3540 Herk-de-Stad

Noël Vandenrijt (sp.a)

Onze Lieve Vrouwstraat 4 I 3540 Herk-de-Stad

Schepen Bart Gruyters (CD&V)
Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
e-mail: bart.gruyters@herk-de-stad.be

Schepen Mark Vanleeuw (Open Vld)

Lepelstraat 25/1 / 3540 Herk-de-Stad
e-mail:mark.vanleeuw@herk-de-stad.be

Lo Guypen (NIEUW)

Kleinstraat 16 / 3540 Herk-de-Stad
e-mail: lo.guypen@herk-de-stad.be

Burgemeester Bert Moyaers (sp.a)

Schopstraat 58 I 3540 Herk-de-Stad

Schepen Gert Vandersmissen (Open Vld)

Gulkerveldstraat 6 / 3540 Herk-de-Stad
e-mail:gert.vandersmissen@herk-de-stad.be

Schepen Guido Ector (sp.a)

Stevoortweg 123 I 3540 Herk-de-Stad

Sofie De Waele (sp.a)

Pikkeleerstraat 30 I 3540 Herk-de-Stad

Schepen Marijke Berden (CD&V)

Herkkantstraat 14 I 3540 Herk-de-Stad

Wim Berden (onafhankelijke)

Herkkantstraat 42 / 3540 Herk-de-Stad
e-mail: wim.berden@herk-de-stad.be

Jimmy Graulus (Open Vld)

Diestsestraat 9 bus 3 I 3540 Herk-de-Stad

Karolien Grosemans (N-VA)

Kerkstraat 74 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: karolien.grosemans@herk-de-stad.be

Toon Durwael (CD&V)

Kleine Hoolstraat 20 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: toon.durwael@herk-de-stad.be

Jessie Schrijvers (Open Vld)

Stationsstraat 12 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: jessie.schrijvers@herk-de-stad.be

Evi Appeltans (sp.a)

Rode Kruisstraat 9 I 3540 Herk-de-Stad

Martine Vanwing-Van Cauteren (Open Vld)

Ridderstraat 9 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: martine.vancauteren@herk-de-stad.be

Lore Michiels (CD&V)

Sint-Jorislaan 92 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: lore.michiels@herk-de-stad.be

Wim Hayen (CD&V)

Smolderstraat 4 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: wim.hayen@herk-de-stad.be

Danny Jamers (N-VA)

Veearts Strauvenlaan 16/2 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: danny.jamers@herk-de-stad.be

Tim Raskin (Onafhankelijke)

Endepoelstraat 42 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: tim.raskin@herk-de-stad.be

Johny Franssen (N-VA)

Grotestraat 1 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: johny.franssen@herk-de-stad.be

Gunter De Ryck (Groen)

Kerkstraat 82/1 I 3540 Herk-de-Stad
e-mail: gunter.deryck@herk-de-stad.be

Vast Bureau 

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Bert Moyaers I Voorzitter
Schopstraat 58 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 29 49 33
gsm 0498 46 24 09
bert.moyaers@herk-de-stad.be

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Mark Vanleeuw I Lid Vast Bureau

Lepelstraat 25/1 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 59 09 / gsm 0475 59 06 46
Zitdag: na telefonische afspraak

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw, Uitleendienst en Communicatie en Inspraak

Marijke Berden I Lid Vast Bureau
 
Herkkantstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 18 06 / gsm 0496 40 48 21
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Woonbeleid, Sociale zaken (Buitenschoolse kinderopvang, De Cikel, Senioren en Gehandicaptenbeleid), Waterlopen, Toerisme en Burgelijke Stand & Bevolking
Gert Vandersmissen I Lid Vast Bureau

Gulkerveldstraat 6 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0496 42 41 31
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)
Bart Gruyters I Lid Vast Bureau - Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0476 94 02 83
e-mail: bart.gruyters@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Cultuur, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en bijzonder comité voor de sociale dienst
 
 

Bijzonder comité voor de sociale dienst 

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft elk OCMW (vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stad en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad sinds 2019 dezelfde samenstelling kent, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In Herk-de-Stad bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan uit een voorzitter en zes leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal verkozenen dat elke fractie heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad).

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Bart Gruyters, voorzitter
Brigitte Claes
Lutgarde Claes
Ivan Boesmans
Joke Demoustier
Kristof Claes
Karel Lavigne