home

contact  login
zoeken
zoeken

College van burgemeester en schepenen 

Samenstelling

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de algemeen directeur. De algemeen directeur, of zijn vervanger, woont de vergaderingen bij van het college en maakt de notulen op.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en schepenen. Bij afwezigheid of verhindering wordt hij vervangen door de eerste schepen of de schepen die hij zelf aanduidt. Het mandaat van de burgemeester en de schepenen duurt in principe zes jaar. Dit kan voor een kortere periode wanneer dit is vastgelegd in de voordrachtsakte voor het ambt van burgemeester of van schepen.

Werking

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Het college vergadert in gesloten zitting, in principe wekelijks, op maandag. De verdeling van de bevoegdheden onder zijn leden gebeurt bij aanvang van de bestuursperiode en geldt in principe voor zes jaar. Maar alle aangelegenheden, ongeacht tot wiens domein ze behoren, moeten steeds onderworpen worden aan de beraadslaging en besluitvorming van het gehele korps.

Bert Moyaers I Burgemeester (sp.a)
Schopstraat 58 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 29 49 33
gsm 0498 46 24 09
e-mail: bert.moyaers@herk-de-stad.be

Bevoegdheden: Algemene administratie, Financiën, Justitie, Politie, Brandweer, Privaat patrimonium, Personeel en Erediensten

Zitdag: na telefonische afspraak

Mark Vanleeuw I eerste schepen (Open Vld)

Lepelstraat 25/1 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 59 09 / gsm 0475 59 06 46
e-mail:
mark.vanleeuw@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak

Bevoegdheden: Openbare Werken, Onderhoud (wegen/plantsoenen/gebouwen/begraafplaatsen), Mobiliteit en Verkeer, Uitleendienst, Land- en Tuinbouw, Uitleendienst en Communicatie en Inspraak

Marijke Berden I tweede schepen (CD&V)
 
Herkkantstraat 14 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 18 06 / gsm 0496 40 48 21
e-mail:
marijke.berden@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Woonbeleid, Sociale zaken (Buitenschoolse kinderopvang, De Cikel, Senioren en Gehandicaptenbeleid), Waterlopen, Toerisme en Burgelijke Stand & Bevolking
Gert Vandersmissen I derde schepen (Open Vld)

Gulkerveldstraat 6 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0496 42 41 31
e-mail:
gert.vandersmissen@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Sport, Bibliotheek en Lokale economie (m.i.v. tewerkstelling)
Guido Ector I vierde schepen (sp.a)

Stevoortweg 123 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 39 21 / gsm 0495 58 15 39
e-mail: guido.ector@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Dierenwelzijn, Jeugd, Leefmilieu, Onderwijs en Internationale samenwerking

 

 
 
Bart Gruyters I vijfde schepen (CD&V)

Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0476 94 02 83
e-mail: bart.gruyters@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
Bevoegdheden: Cultuur, Erfgoed, Ruimtelijke Ordening en Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 
 
Nathalie Creten I algemeen directeur

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het decreet lokaal bestuur.

Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de diensten van gemeente en OCMW binnen de krijtlijnen vastgelegd door de gemeenteraad en door de OCMW-raad.

Zo staat de algemeen directeur onder meer in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de opmaak en uitvoering van een systeem van organisatiebeheersing en de rapportering hierover.

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, de OCMW-raad, aan het schepencollege en aan de burgemeester en de voorzitter van het OCMW worden voorgelegd. Zij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, OCMW-raad, het schepencollege, het vast bureau en het autonoom gemeentebedrijf Herk-de-Stad en maakt de verslagen van de vergaderingen.

De algemeen directeur adviseert al deze organen van gemeente en OCMW op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Zij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan zij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

Info
Nathalie Creten - Algemeen directeur
tel. 013 38 03 11
e-mail: nathalie.creten@herk-de-stad.be