home

contact  login
zoeken
zoeken

Bijzonder comité voor de sociale dienst 

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft elk OCMW (vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stad en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad sinds 2019 dezelfde samenstelling kent, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In Herk-de-Stad bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan uit een voorzitter en zes leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal verkozenen dat elke fractie heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad).

Samenstelling bijzonder comité voor de sociale dienst

Bart Gruyters, voorzitter
Brigitte Claes
Lutgarde Claes
Ivan Boesmans
Joke Demoustier
Kristof Claes

Een zevende lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst moet zijn eed nog afleggen.

Partijen zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

In toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt via het uitreksel dat hieronder te downloaden is de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst meegedeeld.