home

contact  login
zoeken
zoeken

Bijzonder comité voor de sociale dienst 

Als gevolg van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 heeft elk OCMW (vanaf 2019 verplicht een bijzonder comité voor de sociale dienst.

Stad en OCMW blijven twee afzonderlijke rechtspersonen, ook al worden ze aangestuurd door dezelfde mensen. Het OCMW is een rechtspersoon opgericht door de federale wetgever met daarbij horende opdrachten, zoals het instaan voor individuele maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. In het OCMW moet daarover beslist worden na een professioneel maatschappelijk onderzoek volgens de meest aangepaste methoden van het maatschappelijk werk en met eerbiediging van de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen.

Het is belangrijk dat beslissingen over die individuele dossiers genomen worden buiten het politieke debat van de gemeente- of OCMW-raad. Omdat de gemeente- en OCMW-raad sinds 2019 dezelfde samenstelling kent, heeft de decreetgever ervoor gekozen om die individuele hulpverleningsdossiers te bespreken en erover te beslissen in een afzonderlijk orgaan: het bijzonder comité voor de sociale dienst.

In Herk-de-Stad bestaat het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaan uit een voorzitter en zes leden. De verdeling van deze zetels over de verschillende politieke fracties wordt bepaald in verhouding tot het aantal verkozenen dat elke fractie heeft binnen de OCMW-raad (gemeenteraad).

Bart Gruyters (CD&V) | Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

Vanarenberglaan 13 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0476 94 02 83
e-mail: bart.gruyters@herk-de-stad.be
Zitdag: na telefonische afspraak
 
 
 
Ivan Boesmans (sp.a)
Théophille Donnéstraat 41 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 44 44 62
gsm 0478 43 83 59
 
Kristof Claes (N-VA)
Rode Kruisstraat 41 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0472 24 45 63
 
Lutgarde Claes (CD&V)
Sint-Jorislaan 7 / 3540 Herk-de-Stad
tel. 013 55 26 05
gsm 0478 34 63 18
 
 
 
Stefanie Geerdens (Open VLD)
Lindestraat 11 / 3540 Herk-de-Stad
gsm 0476 02 19 54
 

 

 

 

Partijen zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst

In toepassing van artikel 91 van het decreet over het lokaal bestuur wordt via het uitreksel dat hieronder te downloaden is de zetelverdeling van het bijzonder comité voor de sociale dienst meegedeeld.