home

contact  login
zoeken
zoeken

Meerjarenplan 2020-2025 

Het gemeentebestuur werkt momenteel volop aan de opmaak van het meejarenplan 2020-2025. Hieronder vind je de stappen die reeds afgelegd zijn.

Enquête en toekomsttafels

‘Laat jouw stem horen over het toekomstige beleid.’ Met deze slogan polsten de stad en het OCMW de voorbije maanden bij de Herkenaren naar hun toekomstbeeld van Herk-de-Stad. Jouw mening is immers belangrijk voor de opmaak van het meerjarenplan voor 2020-2025. Daarin staat wat de doelen zijn die de stad de komende jaren wil realiseren en welke middelen hiervoor worden ingezet. Uit een bevraging bij ongeveer 360 Herkenaren en twee boeiende debatavonden met telkens een veertigtal aanwezigen blijkt in de eerste plaats dat de Herkenaar graag in zijn gemeente woont. Wakker ligt de Herkenaar vooral van de verkeersveiligheid, zwerfvuil en betaalbaar wonen. Daarnaast is er nood aan een goed uitgebouwde fiets- en wandelinfrastructuur, plaatsen om elkaar te ontmoeten en kleinschalige buurtevenementen.

Met ruim 350 ingevulde enquêtes geeft de bevraging bestaande uit zeven thema’s die de stad en het OCMW afgelopen zomer bij de inwoners hield een goed beeld van wat leeft onder de Herkenaren.

Thema 1: sociaal beleid

Op sociaal vlak vindt negen op de tien Herkenaren dat Herk-de-Stad een sociale en warme gemeente is. Vooral ouders (38%), inwoners met een beperking (29%) en nieuwe inwoners (27%) verdienen meer aandacht. Wijkactiviteiten, zitbanken en ontmoetingsplaatsen in de buurt en activiteiten van verenigingen kunnen inwoners meer laten aansluiten bij hun buurt. Verder moet er meer ingezet worden op een aanbod om langer in de eigen woning te blijven wonen, zorgvoorzieningen en betaalbaar wonen. Voor de jeugd wordt er een groter vrijetijdsaanbod en meer speelruimte komen. gevraagd.

Thema 2: wonen

De Herkenaar woont heel graag in zijn gemeente. Het rustige en landelijke karakter, het groen en de bossen en de nabijheid van scholen en goede verbindingen zijn de belangrijkste troeven. Ergeren doet de Herkenaar zich vooral aan ongepast verkeersgedrag, geluidshinder, sluipverkeer en sluikstorten.

Thema 3: mobiliteit

De auto is in Herk-de-Stad nog altijd koning, zowel voor verplaatsingen binnen de gemeente als voor het woon-werkverkeer. De grote meerderheid vindt het in Herk-de-Stad veilig voor zowel automobilisten, fietsers als voetgangers. De helft van de Herkenaren ijvert voor meer busverbindingen. Ook meer en betere fietspaden, een veilige schoolomgeving en het ontraden van sluipverkeer zijn prioritair. Ergeren doen zeven op de tien Herkenaren zich aan auto’s die te snel rijden.

Thema 4: duurzaamheid en klimaat

Iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat Herk-de-Stad voldoende maatregelen neemt voor het klimaat. Eventuele klimaatacties moeten gaan over thema’s als hernieuwbare energie, natuur, water, groen en bos en het beperken van energieverbruik. De gemeente moet dan weer vooral inzetten op het verminderen van watertekort en het voorkomen van overstromingen. Een beperkt budget en het gewoontegedrag zijn de twee belangrijkste belemmeringen voor een doortastend klimaatbeleid.

Thema 5: vrije tijd

Net geen negen op de tien Herkenaren vindt dat er in onze gemeente voldoende vrijetijdsactiviteiten georganiseerd worden. In openlucht (57%), De Markthallen (47%)en in sportcentrum Herkules (32%) zijn de locaties waar de inwoners het liefst nieuwe activiteiten georganiseerd zien. Het gemeentebestuur moet vooral inzetten op de uitbreiding van het vrijetijdsaanbod (49%), het uitbouwen van de parochiezaal tot buurtontmoetingscentrum in elke deelgemeente (38%) en het toegankelijker maken van het vrijetijdsaanbod via de Uitpas (32%). Op vlak van sportinfrastructuur moet er geïnvesteerd worden in wandel- en looproutes, een sportieve buitenomgeving rond sportcentrum Herkules en in fietsinfrastructuur.

Thema 6: dienstverlening

Ruim 93% van de Herkenaren is tevreden over de dienstverlening. Er wordt geijverd voor het versterken van het digitaal loket en het duidelijker maken waar je voor wat terecht kan bij de gemeente- en OCMW-diensten.

Thema 7: communicatie

Deze 3540, de gemeentelijke website en de digitale infoborden in het centrum zijn de meest gekende communicatiekanalen. De Herkenaar haalt het meeste informatie uit de 3540 en op www.herk-de-stad.be.

Toekomsttafels

De hierboven geformuleerde conclusies uit de bevraging werden bevestigd tijdens de twee inspraakmomenten in Schakkebroek en Herk Centrum. Daarbij gingen telkens een veertigtal Herkenaren met elkaar in gesprek aan drie toekomsttafels. We brachten het debat over de verschillende thema’s op gang met een prikkelende stelling. Hoewel er met animo standpunten werden verdedigd, werd er ook vooral goed naar elkaar geluisterd. Uiteraard was het binnen het korte tijdsbestek niet mogelijk om over elk thema steeds een consensus te bereiken.

Aanvullend op de reeds geformuleerde conclusies uit de bevraging noteerden we volgende algemeen gedragen aanbevelingen:

  • Bijkomende vuilbakken zijn een oplossing tegen zwerfvuil op uitdrukkelijke voorwaarde dat ze tijdig worden geleegd!
  • Controles en boetes zijn eveneens een noodzakelijk onderdeel van een effectief zwerfvuilbeleid.
  • Diezelfde controles en boetes zijn eveneens nodig inzake verkeersveiligheid. Een aangepaste weginfrastructuur is daarnaast een tweede belangrijke randvoorwaarde om bv. de snelheidslimiet van 30 km/u te helpen afdwingen
  • Indien er in Herk-de-Stad bijgebouwd wordt, gebeurt dat bij voorkeur aansluitend op de bestaande kernen. Tegelijk is er vraag naar een ondersteuningsbeleid naar betaalbare eengezinswoningen en noodzakelijke aanpassingswerken om woningen te delen en zorgwonen mogelijk te maken.
  • Het versterken van de digitale dienstverlening is zeker wenselijk op voorwaarde dat er voldoende aandacht blijft voor inwoners die hierin niet mee zijn.

Meerjarenplan

Beleid maken betekent ook keuzes maken. Onder meer in functie van het beschikbare budget. Een aantal van deze aanbevelingen vinden echter zeker hun weg naar het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. Vooraleer het plan in december ter goedkeuring wordt voorgelegd op de gemeenteraad wordt het nog voor advies overgemaakt aan de adviesraden. Uiteraard wordt het meerjarenplan in één van de komende edities van de 3540 uitgebreid voorgesteld.