home

contact  login
zoeken
zoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek gemeentelijke studenbouwkundige verordening 'parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen' 

Datum bekendmaking: 11 december 2018

In toepassing van artikel 2.3.1 en 2.3.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat het ontwerp van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening “parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen” met alle nuttige informatie voor iedereen ter inzage ligt.

Het betreft een aanpassing van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening “parkeernorm bij woongelegenheden, verkavelingen, industrie en werkplaatsen” goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 14/10/2013.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 januari 2019 tot en met 1 februari 2019.

Het dossier ligt gedurende de hele periode van het openbaar onderzoek ter inzage op de dienst omgeving van het gemeentehuis, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad, tijdens de openingsuren of na telefonische afspraak op het nummer 013 380 310

Opmerkingen en bezwaren dienen uiterlijk op 1 februari 2019  overgemaakt te worden aan het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad. Dit kan door middel van een aangetekende zending of door middel van afgifte tegen ontvangstbewijs.

Bekendmaking openbaar onderzoek aanvraag omgevingsvergunning hernieuw vergunning, Vroentestraat 1  

Datum bekendmaking: 8 januari 2019