home

contact  login
zoeken
zoeken

Stroomgebiedbeheerplannen 

Op 9 juli startte het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2016-2021 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebieddistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

De overstromingsrisicobeheerplannen zijn in de stroomgebiedbeheersplannen geïntegreerd. Ook de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt  worden van het ene document naar het andere. Personen die niet over een computer beschikken, kunnen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis terecht bij de Technische Dienst – Planning voor het digitaal inkijken van de plannen.

Van 9 juli 2014 tot en met 8 januari 2015 kunnen de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen geraadpleegd worden viawww.volvanwater.be.

Eventuele bezwaren kunnen van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015 schriftelijk ingediend worden aan het college van burgemeester en schepenen, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad of rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW). Het bijhorende inspraakformulier vind je op www.volvanwater.be.

Meer info

Technische Dienst-Planning
013 38 03 31
td@herk-de-stad.be