home

contact  login
zoeken
zoeken

Milieueffectenrapportage 

In de procedure voor de opmaak van een Milieueffectenrapport (MER) wordt de kennisgevingsnota gedurende 30 dagen ter inzage gelegd. Tijdens deze kennisgeving kan je het dossier komen inkijken op de dienst Leefmilieu en je opmerkingen indienen.

Vind je dat de milieueffecten niet op een juiste manier of onvolledig onderzocht worden? Laat dit dan tijdens de periode van de kennisgeving weten.

Formele bezwaarschriften kunnen niet ingediend worden in dit stadium van het project of het plan. Dat kan wel later bij de vergunningsaanvraag of in de procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan. Je kan dan gebruik maken van het afgewerkte milieueffectrapport om je bezwaren beter te onderbouwen.

Meer info

Dienst Leefmilieu
013 38 03 34
leefmilieu@herk-de-stad.be

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof 

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.
Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kan van 16 augustus 2018 tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.
 
Je kan de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor alternatieven. Je kan de nota hieronder downloaden of inkijken op je gemeente- of stadhuis, bij het Departement Omgeving en bij de dienst Milieueffectrapportagebeheer in Brussel.
 
Tot en met 16 oktober 2018 kan je je opmerkingen bezorgen aan je gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer ‘Plan-MER PAS (PL257)’ Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel of per e-mail aan mer@vlaanderen.be.
 
Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.