home

contact  login
zoeken
zoeken

Natuurvergunning 

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote druk. Veel ecologische en landschappelijk waardevolle gebieden zijn aangetast doordat vegetaties als bos en grasland verdwijnen of veranderen. Vandaar dat kleine wijzigingen aan de vegetatie sinds 1998 in bepaalde gebieden verboden zijn.

Andere wijzigingen mogen wel, maar je moet er een natuurvergunning voor hebben.

Voorwaarden

Je hebt een natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals houtachtige beplantingen, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomen, bermen van wegen, hoogstamboomgaarden en waterlopen) in:

 •     groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 •     agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere  
      waarde
 •     natuurontwikkelingsgebieden
 •     beschermde duingebieden
 •     vogel- en habitatrichtlijngebieden
 •     Ramsar-watergebieden.

Uitzonderingen

De natuurvergunningsplicht geldt niet:

 • op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om een groene bestemming gaat),
 • als je al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij advies van het Agentschap Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld voor het kappen van een boom),
 • als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bijvoorbeeld voor een natuurreservaat, bossen) of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Procedure

Je kan een natuurvergunning aanvragen bij de dienst Omgeving.

De te volgen procedure kan drie maanden in beslag nemen. De natuurvergunning wordt na het voeren van een openbaar onderzoek (30 dagen) en het verkrijgen van het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos al dan niet verleend door het schepencollege.

Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de Bestendige Deputatie van de provincie Limburg.

Nodige documenten

Een aanvraag bestaat uit:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier natuurvergunning;
 • een beschrijving van de typering van de bestaande vegetatie of  kleine landschapselementen;
 • een situatieplan;
 • een beschrijving van de toestand na de werken;
 • een opgave van de voorziene maatregelen in het kader van de zorgplicht.

Meer informatie krijg je op de websie van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Milieu