home

contact  login
zoeken
zoeken

Vergunning voor het kappen of vellen van bomen  

Voor het kappen van bomen kunnen er verschillende reglementeringen van toepassing zijn.

Kappen in een bos (het bosdecreet)

In Vlaanderen heb je voor het kappen van bomen in een bos (zowel een openbaar bos als een privébos) in de meeste gevallen een vergunning nodig.

 • Bij ontbossing worden er bomen gekapt en verandert de bestemming van de grond van bos naar niet-bos (bouwgrond, landbouwgrond, ...). Hiervoor heb je steeds een  omgevingsvergunning nodig. Bij ontbossing heb je ook steeds een  compensatieplicht: er moet een even groot of zelfs groter bos op een andere plek worden aangeplant. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds.  De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.
   
 • Kappingen van bomen in bos waarbij de grond niet van bestemming verandert mogen zonder vergunning uitgevoerd worden wanneer de kappingen opgenomen zijn in een goedgekeurd bosbeheerplan. Wanneer dat niet het geval is, moet je voorafgaand aan de kapping een kapmachtiging aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).  Hiervoor kan je een formulier invullen dat je vindt op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. Het ANB beslist dan binnen de zestig dagen of je al dan niet een kapmachtiging krijgt.  Als het agentschap binnen die termijn geen beslissing genomen heeft, dan wordt de machtiging geacht te zijn verleend.

  Uitzonderingen

  In privébos kan je een zeer dringende kapping om veiligheidsredenen uitvoeren zonder kapmachtiging, maar dan moet je deze kapping en de motivatie wel ten laatste 24 uur na de kapping schriftelijk melden aan ANB.

  Bij een kapping om sanitaire redenen (het voorkomen van verdere aantasting door ziekte) moet je de kapping en de motivering ervan minstens veertien dagen voor het uitvoeren van de kapping schriftelijk melden aan het agentschap.

  Bij kappingen om veiligheidsredenen en sanitaire kappingen moet de bosbeheerder binnen de zes maanden na de kapping een voorstel van herstelmaatregelen ter goedkeuring aan het agentschap voorleggen. Dit kan eenvoudig via het invullen van hetzelfde formulier als voor het aanvragen van een kapmachtiging. Vermeld in dat geval duidelijk op het formulier dat de kapping al uitgevoerd is en waarom.

Kappen van hoogstammige bomen, niet gelegen in een bos (Decreet Ruimtelijke Ordening)

Voor het vellen van hoogstammige bomen, alleenstaand, in groeps- of lijnverband, die geen deel uitmaken van een bos, is een  omgevingsvergunning nodig. Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

In bepaalde gevallen is er vrijstelling van vergunningsplicht: in woongebied of in industriegebied, wanneer de bomen staan op de huiskavel van een vergunde woning of bedrijfsgebouw, maar niet op de grens met het openbaar domein, en binnen een straal van maximum 15 meter van de woning of het bedrijfsgebouw.

Kappen in natuur- of landbouwgebied (het Natuurdecreet)

Je hebt een  natuurvergunning nodig voor het wijzigingen van vegetatie of kleine landschapselementen (zoals bomen) in:

 •     groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden
 •     agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische gebieden met bijzondere  
      waarde
 •     natuurontwikkelingsgebieden
 •     beschermde duingebieden
 •     vogel- en habitatrichtlijngebieden
 •     Ramsar-watergebieden..

Deze vergunning kan je aanvragen bij je gemeentebestuur en is niet meer vereist wanneer je al beschikt over een omgevingsvergunning (waarbij het Agentschap voor Natuur en Bos advies verleend heeft).
 

Kappen