home

contact  login
zoeken
zoeken

Compensatieplicht bij ontbossing 

Wanneer een bos gekapt wordt of er gebeuren terreinwerken om aan de grond een andere bestemming of gebruik te geven (bouwen van een woning, tuinaanleg, bedrijf, landbouw,…) is er daarvoor een omgevingsvergunning nodig. Hierbij wordt als voorwaarde opgelegd dat het ontboste deel gecompenseerd moet worden.

Je hebt verschillende mogelijkheden om aan de compensatieplicht te voldoen:

  • Je kan zorgen voor de aanplanting van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek.
  • Je kan ook een bosbehoudsbijdrage storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

Voorwaarden
De oppervlakte bos die aangeplant moet worden en de som geld die betaald moet worden hangt niet alleen af van de grootte van het gekapte bos, maar ook van de soorten die er in voorkwamen. Niet elk bos heeft immers dezelfde ecologische waarde.

Procedure
Bij je aanvraag voor een omgevingsvergunning tot ontbossing, moet je al een compensatievoorstel voegen. Je kan dit doen aan de hand van het formulier 'compensatiemaatregelen bij ontbossing'.

De aanvraag wordt door het schepencollege doorgestuurd naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos voor advies en goedkeuring.  Pas wanneer het compensatievoorstel goedgekeurd wordt door het schepencollege, kan de omgevingsvergunning tot ontbossing worden verleend.

Info
ANB-Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
Tel. 011 74 24 50
e-mail: lim.anb@vlaanderen.be
http://www.natuurenbos.be/

Formulieren 

Kappen