home

contact  login
zoeken
zoeken

Vergunningen 

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, kan je een milieuvergunning nodig hebben. Je moet zelf nagaan welk type van milieuvergunning je nodig hebt. Dat hangt af van het feit of je bedrijf hoort in klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (bijlage 1 van VLAREM 1). 

Je vindt dit in de indelingslijst via de website van het  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie raadplegen. Achter elke rubriek staat een nummer vermeld (1, 2 of 3), dit duidt op de indelingsklasse:

  • klasse 3: de minst hinderlijke activiteit
  • klasse 2: minder hinderlijke activiteit
  • klasse 1: de meest hinderlijke activiteit.

Je dient dus altijd deze indelingslijst te raadplegen als je wilt nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Deze lijst is niet alleen van toepassing op bedrijven, ook particulieren kunnen een milieuvergunning nodig hebben, bijvoorbeeld voor de opslag van meer dan 5000 liter stookolie, de droogzuiging bij bouwwerken,….

Een handig hulpmiddel om te bepalen of een geplande activiteit al dan niet milieuvergunningsplichtig of meldingsplichtig is, is de milieuvergunningenwegwijzer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.  Hierbij wordt vooral gemikt op vrij eenvoudige activiteiten (zelfstandigen en KMO’s) en minder op complexe industriële inrichtingen (vb. olieraffinaderij).

Op dit ogenblik kan je bij de milieuvergunningenwegwijzer terecht voor ongeveer 50 activiteiten.  De wijzer wordt doorlopend verbeterd en verder uitgebreid.

Hoe werkt het?

  • Stap 1: Kies uit de lijst van activiteiten één of meerdere activiteiten die je op eenzelfde locatie wenst uit te baten.
  • Stap 2: Doorloop de vragenlijst (gaande van een vijftal tot tientallen vragen). Je vindt bij elke vraag aan de rechterzijde aanvullende informatie die je kan helpen bij het beantwoorden van de vraag.
  • Stap 3: Na het doorlopen van de vragen, wordt een resultatenpagina getoond met een aanduiding van de klasse van je bedrijf en de overeenkomstige rubrieken. Dit kan je gebruiken bij het indienen van een melding of milieuvergunningsaanvraag. 

En loket voor stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning 

Je kan er in Herk-de-Stad voor kiezen om je aanvragen voor een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning voor hetzelfde perceel samen in te dienen. Beide aanvragen worden dan gelijklopend behandeld. Er komt een gezamenlijk openbaar onderzoek en de adviesverlening verloopt gestroomlijnd. De termijnen voor het nemen van de beslissingen worden op elkaar afgestemd.

Je kan er ook nog steeds voor kiezen beide aanvragen afzonderlijk in te dienen.

Info
Dienst Ruimtelijke Ordening
Tel. 013 38 03 34
e-mail: ro@herk-de-stad.be

Dienst Leefmilieu
Tel. 013 38 03 36
e-mail: leefmilieu@herk-de-stad.be

natuur