home

contact  login
zoeken
zoeken

Centraal meldpunt voor milieuklachten 

Indien je een milieuklacht wil melden, kan je terecht bij de dienst Leefmilieu.

Dienst Leefmilieu
013 38 03 34                                   
leefmilieu@herk-de-stad.be of via het meldingsformulier in het digitaal loket.

Na de kantooruren en enkel voor dringende zaken is het telefonisch centraal meldpunt bij de dienst 101 waarna de politie, brandweer of dienst Leefmilieu verwittigd wordt.

Geluidshinder 

Onder geluidshinder verstaat men ongewenste of schadelijke geluiden die in de omgeving worden veroorzaakt.  Een aantal zaken rond geluidshinder vind je in het Vlaams reglement over de milieuvergunning (VLAREM).  Het VLAREM regelt deze gewestelijke materie wanneer het over een ingedeelde inrichting gaat (vb. een fabriek, garage, werkplaats  - zie ook milieuvergunningen). 

Geluidshinder voortgebracht door elektronisch versterkte muziek, zoals bij fuiven of feesten, is eveneens geregeld door het VLAREM. Voor het organiseren van bepaalde muziekactiviteiten heb je een vergunning nodig. Daarvoor neem je contact op met de dienst Jeugd.

Andere gevallen van geluidshinder - zoals gras maaien, hinder door niet-elektronisch voortgebrachte muziek, … - zijn dan weer een gemeentelijke materie. Herk-de-Stad beschikt hiervoor over een algemeen reglement en twee toevoegingen aan dit reglement, nl. de reglementering voor het gebruik van hagelkanonnen en voor het gebruik van vogelschikkanonnen.

Zo is het enkel toegelaten van maandag tot zaterdag tussen 9 en 22 uur en op zon- en feestdagen van 10 tot 12 uur toegelaten om je gras af te rijden. Dat geldt ook voor motorzagen en andere werktuigen die geluidshinder veroorzaken.

Geurhinder 

Als mensen een geur als onaangenaam of schadelijk beoordelen, is er sprake van geurhinder of stank. Geurervaringen zijn echter erg subjectief.  VLAREM biedt een juridisch kader om geurhinder die verbonden is aan de industrie, KMO en landbouw aan te pakken. Het mestdecreet bevat verschillende bepalingen die direct of indirect een invloed hebben op de geurhinderproblematiek, verbonden aan het verspreiden van dierlijke mest. Ter uitvoering van het afvalstoffendecreet, werd een uitvoeringsplan organisch-biologisch afval vastgesteld door de Vlaamse Regering.  Het plan besteedt aandacht aan geurhinder bij de verwerking van dit afval.

Lichthinder 

De hinder veroorzaakt door kunstlicht is de belangrijkste vorm van lichthinder voor de mens. 

De regelgeving rond lichthinder tref je vooral aan in  titel II van VLAREM voor de vergunningsplichtige inrichtingen.  De exploitant moet de nodige maatregelen treffen om lichthinder te voorkomen. 

Volgende bepalingen in het VLAREM zijn van toepassing op niet-ingedeelde inrichtingen (dus voor iedereen):

  • Onverminderd andere reglementaire bepalingen moet men de nodige maatregelen treffen om lichthinder te voorkomen.
  • Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.
  • Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.
  • Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

Hondenpoep 

Hondenpoep ruim je op en je gebruikt een hondenpoepzakje! De gebruikte zakjes mag je in de vuilnisbak deponeren. Het achterlaten van hondenpoep op de openbare weg is verboden  volgens het GAS-reglement. Het baasje dient steeds in het bezit te zijn van een opruimzakje, zo niet kan hij gesanctioneerd worden.

Sluikstoken 

Afval verbranden is verboden volgens het GAS-reglement, zowel in open vuurtjes als in tonnen, tuinhaarden, kachels of open haarden in huis. Het verbranden van afval houdt een groot gezondheidsrisico in. Alleen de verbranding in open lucht van bepaalde plantaardige afvalfracties zoals snoeihout en aardappelloof is toegelaten op minimaal 100 meter van huizen, hagen, bossen… . 

Hinder