Bodemattest 

Een bodemattest is een formulier dat aangeeft of een grond al dan niet verontreinigd is. Het wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Je bent verplicht een bodemattest aan te vragen wanneer een grond van eigenaar verandert.

Als een grond niet in het grondeninformatieregister is opgenomen, wordt een blanco bodemattest uitgereikt. Dat betekent dat de OVAM geen relevante gegevens heeft van deze grond.
Als uw grond wel in het register staat, moet je eerst een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren voor je de grond kan overdragen. Dit betekent dat het om een risicogrond gaat (grond waarop risico-activiteiten worden/werden uitgeoefend die potentieel bodemverontreiniging kunnen geven).

Voorwaarden
Een bodemattest is nodig bij elke overdracht van een grond (bebouwd en onbebouwd). Je hebt dus een bodemattest nodig als je een grond:

  • koopt
  • verkoopt
  • ruilt
  • schenkt.


Wie de grond overdraagt, moet voor het bodemattest zorgen. Het attest is nodig voor de ondertekening van het compromis. Ook bij de overdracht van bijvoorbeeld een appartement is een bodemattest nodig. Voor een grond uit een erfenis of legaat is dit niet nodig. De personen in het contract moeten immers in leven zijn.

Procedure
Je kan een aanvraagformulier voor een bodemattest downloaden op de  website van OVAM.

Je kan het ook krijgen:

  • bij de notaris,
  • op het nummer 015 28 44 59 van de Infolijn bodem
  • bij de dienst Leefmilieu.


Je krijgt het attest van OVAM binnen de 30 kalenderdagen na je aanvraag. Het formulier dient teruggestuurd te worden naar OVAM. Je kan contact opnemen met de Infolijn Bodem om te informeren hoe ver het met je dossier staat.

Je bodemattest blijft geldig zolang er niets verandert. Als er later toch vervuiling van de grond optreedt of het perceel van oppervlakte of bestemming wijzigt, moet je een nieuw bodemattest vragen.

Kostprijs
De kostprijs van een bodemattest bedraagt 50 euro per kadastraal perceelnummer of 200 euro als je een bodemattest voor een deel van een perceel aanvraagt. Voor gronden zonder perceelnummer is de kostprijs ook 50 euro voor aaneensluitende delen grond binnen dezelfde kadastrale afdeling en sectie.

Info
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
015 28 42 84
015 20 32 75
info@ovam.be
 http://www.ovam.be/
 

Melden van de overdracht van een risicogrond 

Een risicogrond is een grond waarop ooit potentieel bodembedreigende activiteiten werden of worden uitgevoerd. Dat betekent dat er ooit een risico-inrichting op aanwezig was die voorkomt op de lijst van het Vlarem. Wanneer een risicogrond wordt overgedragen, dan moet dat gemeld worden aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Voorwaarden
Overdracht betekent onder meer:
- verkopen van gronden onder levenden (dus geen erfenis)
- vestiging of beëindiging van het recht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht
- aangaan of beëindigen van een concessie op een grond
- overdragen of beëindigen van het eigendomsrecht van een grond
- ...
 

Procedure
Je kan de melding doen via het meldingsformulier voor overdracht van een risicogrond op de OVAM-website.


1. De overdrager vult het meldingsformulier in en ondertekent het. Dat gebeurt in veel gevallen door de notaris.
2. Het ingevulde meldingsformulier wordt aangetekend verzonden aan de afdeling Bodembeheer van de OVAM.
3. De OVAM beoordeelt het meldingsformulier binnen zestig dagen na ontvangst.

 Info
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
tel. 015 28 42 84
fax 015 20 32 75
e-mail: info@ovam.be
 http://www.ovam.be/
 

Omgaan met uitgegraven bodem: de regels van het grondverzet 

Je moet voor de bouw van je huis een hoeveelheid bodem uitgraven en afvoeren? De regelgeving van het grondverzet legt vast hoe je met uitgegraven bodem moet omgaan, dit zowel op de plaats van ontgraving, als tijdens het transport tot en met de eindbestemming van de bodem. Bij alle stappen van het grondverzet moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. Zo kan de herkomst van een uitgegraven bodem steeds achterhaald worden.

Voorwaarden

Je moet zelf nagaan aan welke bepalingen van het grondverzet je moet voldoen bij het afvoeren en aanvoeren van de bodem.

- Wanneer het gaat om een klein volume uitgegraven bodem (minder dan 250 m³) moet je enkel in uitzonderingsgevallen een onderzoek laten uitvoeren. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld wanneer het gaat om verdachte grond (grond met een kans op bodemverontreiniging) of wanneer je de grond afvoert. Voor het uitgraven van de grond kan je contact opnemen met een grondwerker of aannemer.
- Bij grotere werken, waarbij het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem meestal verplicht. Enkel een erkende bodemsaneringsdeskundige is bevoegd om dit onderzoek uit te voeren en een technisch verslag op te maken. Deze wetgeving geldt voor iedereen (particulieren, bedrijven, overheid). Omdat het volume uitgegraven bodem bij particuliere werken meestal relatief klein is, zal je als particulier niet vaak met deze wetgeving geconfronteerd worden.

De controle wordt uitgevoerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM). Op de website van  OVAM vind je een reeks veelgestelde vragen en een brochure over het grondverzet.

Waar kan ik met de uitgegraven bodem naar toe?
Het recyclagepark van Herk-de-Stad aanvaardt beperkte hoeveelheden (niet verontreinigde) aarde of teelaarde. 
Voor de afvoer of aanvoer van verontreinigde aarde moet je een beroep doen op een erkende ophaler voor verontreinigde bodem.