Openbare onderzoeken 

In veel gevallen moet de gemeente een openbaar onderzoek organiseren voordat ze een beslissing kan nemen over een bepaald dossier. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de definitieve aflevering van een vergunning of goedkeuring van een plan. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier komen inkijken op het gemeentehuis.

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden en geeft aan de bevolking de kans om opmerkingen of bezwaren met betrekking tot het dossier over te maken aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur behandelt deze opmerkingen of bezwaren en kan er in de mate van het mogelijke rekening mee houden in het verdere verloop van het dossier. Als je opmerkingen of bezwaren wilt indienen, doe je dit best per aangetekende brief of afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Naargelang het type van dossier kunnen de termijnen van een openbaar onderzoek erg verschillen.  Volgende types van dossiers bestaan er:

Lopende openbare onderzoeken 

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed Limburg 

Het agentschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse overheid, organiseert een openbaar onderzoek voor de vaststelling van het bouwkundig erfgoed in de provincie Limburg.

Het openbaar onderzoek opent op 1juni 2017 en sluit op 30 juli 2017. Het dossier ligt ter inzage in de bibliotheek van het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19.1210 Brussel.
Het dossier kan geraadpleegd worden op de website van het agentschap: openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be.

Bezwaren en opmerkingen over feitelijkheden kunnen ingediend worden bij het agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II laan 19 bus 5, 1210 Brussel. Dat kan aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Meer info: https://www.onroerenderfgoed.be/nl/bescherming/openbare-onderzoeken/inventaris-bouwkundig-erfgoed-limburg/     

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Daelemveld 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Daelemveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 mei 2017, aan een openbaar onderzoek.

Dit openbaar onderzoek loopt van 3 juni 2017 tot en met 3 augustus 2017.

Het ontwerp van het RUP Daelemveld ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening, op maandag van 14 tot 19.30 uur en de overige werkdagen van 9 tot 12 uur. Het is eveneens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.herk-de-stad.be

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk 3 augustus 2017 schriftelijk of digitaal bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gemeentehuis Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad – gecoro@herk-de-stad.be) of tegen ontvangstbewijs afgegeven in het gemeentehuis.