Openbare onderzoeken 

In veel gevallen moet de gemeente een openbaar onderzoek organiseren voordat ze een beslissing kan nemen over een bepaald dossier. Een openbaar onderzoek vindt plaats vóór de definitieve aflevering van een vergunning of goedkeuring van een plan. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het dossier komen inkijken op het gemeentehuis.

Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over projecten en plannen die opgemaakt worden en geeft aan de bevolking de kans om opmerkingen of bezwaren met betrekking tot het dossier over te maken aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur behandelt deze opmerkingen of bezwaren en kan er in de mate van het mogelijke rekening mee houden in het verdere verloop van het dossier. Als je opmerkingen of bezwaren wilt indienen, doe je dit best per aangetekende brief of afgifte aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs vóór het einde van het openbaar onderzoek.

Naargelang het type van dossier kunnen de termijnen van een openbaar onderzoek erg verschillen.  Volgende types van dossiers bestaan er:

Lopende openbare onderzoeken 

Bekendmaking openbaar onderzoek RUP Daelemveld 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening onderwerpt het College van Burgemeester en Schepenen het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Daelemveld, opgemaakt overeenkomstig de wettelijke bepalingen en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 8 mei 2017, aan een tweede openbaar onderzoek.

Dit tweede openbaar onderzoek loopt van 6 oktober 2017 tot en met 6 december 2017.

Het ontwerp van het RUP Daelemveld ligt gedurende deze periode ter inzage op het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening, op maandag van 14u00 tot 19u30 en de overige werkdagen van 9u00 tot 12u00. Het is eveneens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.herk-de-stad.be.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk 6 december 2017 schriftelijk (GECORO - Gemeentehuis Herk-de-Stad, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad) of digitaal (gecoro@herk-de-stad.be) bezorgd aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of worden tegen ontvangstbewijs afgegeven bij het secretariaat in het gemeentehuis.