home

contact  login
zoeken
zoeken

Ongeschikt/onbewoonbaar 

Om de minimale kwaliteitsnormen voor woningen over het volledige grondgebied van het Vlaams Gewest gelijk te beoordelen, doet Wonen-Vlaanderen de technische vaststellingen en geeft de gewestelijk ambtenaar een advies aan de gemeente. Het is evenwel de burgemeester die de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) hoort en de eindbeslissing neemt. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

Een onderzoeker beoordeelt aan de hand van een controlelijst – ‘technisch verslag’ genoemd –  de kwaliteit van je woning en het gebouw waarin je woning zich bevindt. Met andere woorden: voldoet je woning aan de minimale kwaliteitsnormen zoals vastgesteld door de Vlaamse Wooncode?

Voor elk gebrek worden strafpunten toegekend op het technisch verslag. Wanneer je woning minstens 15 punten scoort, is ze in principe ongeschikt. Je woning is in principe onbewoonbaar als er een ernstig veiligheids- of gezondheidsrisico is vastgesteld dat verdere bewoning uitsluit zolang het risico niet is verholpen. Denk aan een woning die op instorten staat. Ongeschiktheid en onbewoonbaarheid kunnen ook samen voorkomen.

Belangrijk: alleen woningen kunnen via de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden, gebouwen zonder woonfunctie kunnen dat niet.

Betekent je woning een acuut gevaar voor de openbare veiligheid en/of gezondheid of voor de bewoners, dan kan de burgemeester op basis van de Gemeentewet ook rechtstreeks een besluit tot onbewoonbaarheid nemen zonder voorafgaand technisch verslag. Zo'n beslissing wordt bijvoorbeeld genomen na een brand. Het voordeel van deze procedure is dat er sneller kan ingespeeld worden op probleemsituaties en bovendien kan ze ook ingeroepen worden bij gebouwen zonder woonfunctie (bv. een fabriekspand). 

Let op: het ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren van je woning betekent niet dat je automatisch een tegemoetkoming in de huurprijs of voorrang bij de toewijzing van een sociale woning krijgt. Dit geldt enkel in bepaalde gevallen.

Wordt je woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard dan komt ze terecht op de ‘Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid’ (=VIVOO). Die bestaat uit twee afzonderlijke lijsten: die van de ongeschikte en onbewoonbare woningen en die van de verwaarloosde gebouwen en woningen.

In eerste instantie moet de verhuurder het pand in orde brengen. Als hij dat nalaat voor langere tijd (meer dan één jaar), moet hij een heffing betalen.

Hieronder vind je het volledige reglement 'heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen'.

Aanvraag woningcontrole - procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid 

De aanvraag om de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid op te starten, kan enkel uitgaan van een belanghebbende bv. een bewoner, het gemeentebestuur, het OCMW,…

Hoe kan je een aanvraag doen?

  • Aanvraagformulier opsturen naar de burgemeester, gemeentehuis, Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad.
  • Tegen ontvangstbewijs afgeven op het gemeentehuis.

 

 

  1. Als het verzoek gegrond is, wordt de procedure ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opgestart. De gemeente richt een verzoek tot woningcontrole aan Wonen-Vlaanderen.
  2. Een onderzoeker van Wonen-Vlaanderen doet aan de hand van het technisch verslag een inpandig onderzoek van de woning en gaat na of de woning gebreken vertoont en dus al dan niet ongeschikt en/of onbewoonbaar is.
  3. De betrokkenen worden achteraf steeds geïnformeerd: het technisch verslag wordt samen met het advies van Wonen-Vlaanderen verstuurd naar de aanvrager, de bewoner en de houder van het zakelijk recht.
  4. Als het advies ongeschiktheid/onbewoonbaarheid is, nodigt de gemeente de betrokkenen uit om hun argumenten kenbaar te maken: hoorzitting.
  5. Uiterlijk drie maanden na ontvangst van de aanvraag, neemt de burgemeester een besluit. Alle betrokkenen krijgen een afschrift van het besluit. De woning wordt op datum van het besluit van de burgemeester op de ‘Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid’ geplaatst.

Meer uitleg vind je op www.wonenvlaanderen.be.

Huisvestiging