home

contact  login
zoeken
zoeken

Wat doet de overheid? 

Bij een ramp moet de hulpverlening zo snel mogelijk kunnen starten. Het gaat immers om mensenlevens. Het is minstens zo belangrijk dat de samenwerking en communicatie tussen de verschillende hulpdiensten vlot verloopt. Om dit te bevorderen, beschikt de gemeente over een algemeen nood-en interventieplan (ANIP). In dit ANIP wordt de organisatie en de coördinatie van diensten en instanties beschreven die betrokken zijn bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen.

Indien er zich een ramp voordoet, richt de gemeente een crisiscentrum op waarin de nodige beleidsbeslissingen genomen worden, bv. algemene coördinate noodhulp, evacueren, welke opvangcentra, informatie aan bevolking en pers,... De coördinatie op het terrein gebeurt door de CP-OPS (commandopost operaties).

Ook preventief werken we aan je veiligheid. Bedrijven die werken met stoffen die brandbaar, explosief, bijtend of giftig kunnen zijn, vallen onder de milieuwetgeving en zijn gebonden aan vergunningen en controles. Ook bij transport van gevaarlijke stoffen over de weg, per spoor of via het water zijn er risico's. Daarom is dit transport aan strenge veiligheidsmaatregelen en controles gebonden. Bij evenementen waar veel mensen bijeen zijn, kan er paniek uitbreken op het moment dat zich een incident voordoet. Voor dergelijke evenementen wordt de veiligheid voor het publiek en de bereikbaarheid voor de hulpdiensten geëvalueerd tijdens een coördinatievergadering.

Rampenambtenaar 

De wetgeving in verband met de nood-en interventieplanning verplicht de gemeenten om een rampenambtenaar te hebben. Laurein Vranckx is de rampenambtenaar van Herk-de-Stad.

De rampenambtenaar staat in voor het opstellen en actualiseren van de nood- en interventieplannen van onze gemeente. Hiervoor werkt hij nauw samen met de burgemeester en de veiligheidscel. Zij staat ook mee in voor het organiseren en evalueren van rampoefeningen, het opmaken van risicoanalyses en tijdens rampen het bijhouden van een logboek op de OSR veiligheidswebsite van de overheid.

Maar ook voor een aantal andere zaken naast rampenplanning doet de overheid een beroep op de rampenambtenaren. Zij helpen nog steeds met het samenstellen van stormschadedossiers, maar zorgen ook voor de uitvoering en communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen van de volksgezondheid zoals epidemieën, varkenspest, dolle koeienziekte, blauwtong, vogelgriep, eikenprocessierups, Mexiaanse griep , enz.....

Tijdens een rampsituatie verzorgt de rampenambtenaar het secretariaat van het gemeentelijk crisiscentrum. Zij moet 24/24u en 7/7d beschikbaar en oproepbaar zijn.

noodplanning@herk-de-stad.be

noodplanning