home

contact  login
zoeken
zoeken

Hoe schadedossier indienen? 

Hoe?

Uw schadedossier dient in twee exemplaren rechtstreeks naar het Vlaams Rampenfonds te worden gestuurd. De verzending gebeurt bij voorkeur via een aangetekende brief. Het postkantoor geeft u dan een officieel bewijs van verzending, wat veiliger is en minder aanleiding geeft tot discussie achteraf.

Aanvragen die volledig zijn en die op het juiste tijdstip, in de juiste vorm en bij de correcte overheid worden ingediend, worden binnen redelijke termijn behandeld. Onvolledige dossiers vertragen de procedure.

Formulieren?

Voor het indienen van een correct en volledig schadedossier, kan je terecht op  https://overheid.vlaanderen.be/komt-mijn-schade-in-aanmerking of kan je gebruik maken van de gids “Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds”.

Een schadedossier bestaat uit één algemeen formulier en één of meer bijzondere formulieren. Deze officiële formulieren zijn te verkrijgen via de dienst Milieu van de gemeente of te downloaden op de gemeentelijke website en de website van het Vlaams rampenfonds.

Het algemene formulier bevat vooral gegevens van het “slachtoffer. Er zijn 2 mogelijkheden:

  • voor natuurlijke personen
  • voor rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen,…)

Vervolgens dient er naargelang het type schade een bijzonder formulier te worden ingevuld. Er kunnen per schadedossier meerdere bijzondere formulieren worden toegevoegd afhankelijk van de gelede schade.

  • Formulier A: onroerende goederen: voor schade aan gebouwen en bewegende lokalen (vb.: caravans) die als woning worden gebruikt.
  • Formulier B: roerende goederen en voertuigen: voor schade aan meubelen en de roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik (met inbegrip van kleding en voertuigen).
  • Formulier C: beroepsschade: voor schade aan professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw, ongeacht het beroep van het slachtoffer.
  • Formulier D: landbouwschade, oogsten en veestapel: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden.
  • Formulier E: bosbouwschade: voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen.

Bijlage?

De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. Om een volledig en geldig schadedossier te zijn, moet u bij uw dossier ook zo veel mogelijk bewijsstukken en inlichtingen voeren zoals bijvoorbeeld attest van gezinssamenstelling of kopie van een huwelijkscontract, eigendomsbewijs van een onroerend goed, statuten van rechtspersonen, aankoopfacturen, kopie van de verzekeringspolissen, beschrijvingen van de schade en een raming hiervan.

Deze laatste zijn essentiële onderdelen van uw schadedossier, daarom is het belangrijk dat deze zo gedetailleerd mogelijk is. De schade die u niet in uw eerste aanvraag van een schadevergoeding vermeld hebt, zal niet vergoed worden, ook al signaleert u die schade aan de provinciale expert bij zijn bezoek ter plaatse. U mag de beschrijving en raming zelf opstellen, maar u kunt ook beroep doen op een deskundige of expert.

U kunt via de gemeentelijke website of de site van het Vlaams Rampenfonds een checklist downloaden zodat u een zeer gestructureerd overzicht hebt van de nodige bijlage per schadetype en waar u de nodige informatie kan bekomen (Samenvattende lijst).  Vergeet niet om ook uw bankrekeningnummer in IBAN-formaat te vermelden (BExx xxxx xxxx xxxx)!!!

Procedure voor definitieve vergoeding

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt uw aanvraag tot schadevergoeding in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Tijdens dat onderzoek wordt de schade zogenaamd ‘tegensprekelijk’ vastgesteld door de deskundige die de gouverneur heeft aangesteld én door u of uw vertegenwoordiger. Er kan dus heen en weer gediscussieerd en geargumenteerd worden. De expert stelt vervolgens een verslag op dat geldt als officiële vaststelling van de schade en dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding. Dat verslag wordt u ter goedkeuring toegestuurd.

Het is echter zo dat dat de cijfers die vermeld worden in het verslag niet de bedragen zijn die u zult ontvangen. Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tegemoetkoming, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding (volledig of gedeeltelijk, naargelang het goed al dan niet hersteld is).

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de vergoedingsbeslissing, zijn er twee mogelijke procedures:

  • Indien de beslissing van de gouverneur volgens u fouten bevat, kunt u een herziening aanvragen door een gemotiveerd verzoekschrift in te dienen, dat u aangetekend opstuurt naar het Vlaams Rampenfonds.
  • Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om tot één maand na ontvangst van de vergoedingsbeslissing rechtstreeks in beroep te gaan bij het bevoegde Hof van Beroep.

Als de beslissing van de gouverneur gedeeltelijk betwist wordt, kan het niet-betwiste deel van de vergoeding al uitbetaald worden.

noodplanning