home

contact  login
zoeken
zoeken

Rampenschade 

De laatste jaren worden we steeds meer en meer geconfronteerd met de gevolgen van natuurrampen ten gevolge van extreme weersomstandigheden bv. storm, wateroverlast,.... Een uitzonderlijk verschijnsel kan door de Vlaamse overheid erkend worden als ramp. Wanneer dit het geval is en mits een aantal voorwaarden zijn voldaan, kunnen de getroffenen een aanvraag tot vergoeding indienen bij het Vlaams rampenfonds. Met het oog op een vlotte en correcte afhandeling van de schadedossiers is het sterk aangeraden dit in overleg met de gemeentelijke ambtenaar noodplanning te doen.

 • Erkenning als natuurramp
 • Welke schade komt in aanmerking?
 • Schadedossier opmaken
 • Schade aan teelten

Stap 1: Erkenning als natuurramp

In eerste instantie moet de Vlaamse regering de extreme weersomstandigheden erkennen als  natuurramp indien het gaat over een uitzonderlijk natuurverschijnsel. Deze procedure verloopt als volgt:

 • Als er zich een uitzonderlijke situatie heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeenten om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. Dus wanneer er sprake is van een mogelijke natuurramp, zal de gemeente hierover communiceren via de verschillende gemeentelijke communicatiekanalen, zijnde de website, Facebook, de Flits,…. Indien je van mening bent dat je schade hebt opgelopen door zeer uitzonderlijke weersomstandigheden, kan je best contact opnemen met de rampenambtenaar (noodplanning@herk-de-stad.be). Verzamel in elk geval zoveel mogelijk foto’s van de schade. Deze kunnen altijd van pas komen bij het indienen van schadedossiers, zowel voor het rampenfonds als voor de eigen brandverzekering.
 • De gemeente zal die informatie dan bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister-president van de Vlaamse overheid zal vragen. Het Vlaams Rampenfonds verzamelt alle wetenschappelijke en financiële informatie die nodig is om een dossier samen te stellen. De minister-president legt het erkenningsdossier aan de Vlaamse Regering voor, die beslist over de goedkeuring.
 • Daarna volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Belgisch Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp.

De coördinatie van de verschillende dossiers gebeurt via de betrokken gemeentelijke administratie. Wanneer u schade hebt geleden door een natuurramp, neemt u het best contact op met noodplanning@herk-de-stad.be.
 

Welke schade komt in aanmerking?

Sinds 1 maart 2007 vergoeden de verzekeringsmaatschappijen het merendeel van de «gewone» schadegevallen via de brandverzekering zoals woonhuizen en hun inboedel die beschadigd zijn door overstromingen, aardbevingen, opstuwing of overstroming van riolen, terreinverschuivingen en -verzakkingen (eenvoudige risico’s). U wordt dus NIET vergoed door het Rampenfonds voor de schade die verzekerbaar was. Het aantal slachtoffers dat in aanmerking komt door een vergoeding van het rampenfonds is dus enorm verminderd.

De tussenkomst van je verzekering is niet afhankelijk van de erkenning als ramp. Beschik je over een brandverzekering en leed je schade ten gevolge van een natuurramp, dan dien je dit aan te geven aan je verzekeraar.

Enkel in speciale gevallen kan men nog beroep doen op het Vlaams Rampenfonds:

 • voor goederen die geen eenvoudig risico zijn
 • voor goederen die in principe van verzekeringsdekking uitgesloten zijn:
  • de niet binnengehaalde oogsten
  • de levende veestapel buiten het gebouw
  • de bodem
  • de teelten
  • de bosaanplantingen
  • voor goederen die niet verzekerd zijn omwille van de financiële toestand van de getroffene (mensen die een leefloon of een gelijkwaardige uitkering ontvangen)
  • voor de openbare domeingoederen

Stap 2: Aanvraag van een schadevergoeding

Indien de ramp officieel erkend werd, dan heb je drie maanden de tijd (vanaf de maand die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad) om een schadedossier in te dienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Het Vlaams Rampenfonds behandelt je aanvraag in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

De ambtenaar noodplanning zal je bijstaan bij de opmaak en het samenstellen van je schadedossier. Je maakt hiervoor best een afspraak met haar via noodplanning@herk-de-stad.be.

Schade aan teelten

Indien je een landbouwers, tuinbouwers en fruittelers die belast worden volgens een forfaitair belastingstelsel bent en je bent van mening dat de weersomstandigheden een negatieve weerslag hebben gehad op je landbouwproductie, dien je de schattingscommissie aan te schrijven. Deze commissie stelt schade aan teelten vast veroorzaakt door uitzonderlijke plaatselijke weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld stormschade, hagelschade, een windhoos, ...

De vraag tot samenroeping van de commissie gebeurt schriftelijk (t.a.v. de burgemeester) en bevat volgende vermeldingen:

 • identiteitsgegevens van de bedrijfsleider
 • naam en adres van het bedrijf
 • producentnummer
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering

Indien de uitzonderlijke omstandigheden door de Vlaamse overheid erkent worden als ramp, kunnen uitzonderlijke de land- en tuinbouwers en fruittelers die boekhoudkundig belast worden ook beroep doen op de Schattingscommissie om hun geleden schade te laten vaststellen. Het verslag van de schattingscommissie is dan een zeer belangrijk bewijsstuk voor alle landbouwers, fruittelers en tuinbouwers.

Hoe schadedossier indienen? 

Hoe?

Uw schadedossier dient in twee exemplaren rechtstreeks naar het Vlaams Rampenfonds te worden gestuurd. De verzending gebeurt bij voorkeur via een aangetekende brief. Het postkantoor geeft u dan een officieel bewijs van verzending, wat veiliger is en minder aanleiding geeft tot discussie achteraf.

Aanvragen die volledig zijn en die op het juiste tijdstip, in de juiste vorm en bij de correcte overheid worden ingediend, worden binnen redelijke termijn behandeld. Onvolledige dossiers vertragen de procedure.

Formulieren?

Voor het indienen van een correct en volledig schadedossier, kunt u gebruik maken van de gids “Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds”.

Een schadedossier bestaat uit één algemeen formulier en één of meer bijzondere formulieren. Deze officiële formulieren zijn te verkrijgen via de dienst Milieu van de gemeente of te downloaden op de gemeentelijke website en de website van het Vlaams rampenfonds.

Het algemene formulier bevat vooral gegevens van het “slachtoffer. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • voor natuurlijke personen
 • voor rechtspersonen (ondernemingen, verenigingen,…)

Vervolgens dient er naargelang het type schade een bijzonder formulier te worden ingevuld. Er kunnen per schadedossier meerdere bijzondere formulieren worden toegevoegd afhankelijk van de gelede schade.

 • Formulier A: onroerende goederen: voor schade aan gebouwen en bewegende lokalen (vb.: caravans) die als woning worden gebruikt.
 • Formulier B: roerende goederen en voertuigen: voor schade aan meubelen en de roerende goederen van dagelijks of huishoudelijk gebruik (met inbegrip van kleding en voertuigen).
 • Formulier C: beroepsschade: voor schade aan professionele bedrijfsuitrusting en voorraden voor alle beroepen, met uitzondering van de landbouw, ongeacht het beroep van het slachtoffer.
 • Formulier D: landbouwschade, oogsten en veestapel: voor alle goederen die gebruikt worden voor een landbouwbedrijf, met uitzondering van de gebouwen zelf en de gronden.
 • Formulier E: bosbouwschade: voor de gronden die voor beroepsdoeleinden worden aangewend en voor de bosaanplantingen.

Bijlage?

De aanvraag voor schadevergoeding moet zo gedetailleerd mogelijk zijn. Om een volledig en geldig schadedossier te zijn, moet u bij uw dossier ook zo veel mogelijk bewijsstukken en inlichtingen voeren zoals bijvoorbeeld attest van gezinssamenstelling of kopie van een huwelijkscontract, eigendomsbewijs van een onroerend goed, statuten van rechtspersonen, aankoopfacturen, kopie van de verzekeringspolissen, beschrijvingen van de schade en een raming hiervan.

Deze laatste zijn essentiële onderdelen van uw schadedossier, daarom is het belangrijk dat deze zo gedetailleerd mogelijk is. De schade die u niet in uw eerste aanvraag van een schadevergoeding vermeld hebt, zal niet vergoed worden, ook al signaleert u die schade aan de provinciale expert bij zijn bezoek ter plaatse. U mag de beschrijving en raming zelf opstellen, maar u kunt ook beroep doen op een deskundige of expert.

U kunt via de gemeentelijke website of de site van het Vlaams Rampenfonds een checklist downloaden zodat u een zeer gestructureerd overzicht hebt van de nodige bijlage per schadetype en waar u de nodige informatie kan bekomen (Samenvattende lijst).  Vergeet niet om ook uw bankrekeningnummer in IBAN-formaat te vermelden (BExx xxxx xxxx xxxx)!!!

Procedure voor definitieve vergoeding

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt uw aanvraag tot schadevergoeding in opdracht van de gouverneur van de provincie waar de schade geleden werd. De gouverneur beslist over de vergoedingen.

Tijdens dat onderzoek wordt de schade zogenaamd ‘tegensprekelijk’ vastgesteld door de deskundige die de gouverneur heeft aangesteld én door u of uw vertegenwoordiger. Er kan dus heen en weer gediscussieerd en geargumenteerd worden. De expert stelt vervolgens een verslag op dat geldt als officiële vaststelling van de schade en dat als basis dient voor de berekening van de vergoeding. Dat verslag wordt u ter goedkeuring toegestuurd.

Het is echter zo dat dat de cijfers die vermeld worden in het verslag niet de bedragen zijn die u zult ontvangen. Als de gouverneur beslist dat u recht hebt op een financiële tegemoetkoming, preciseert hij in zijn beslissing het bedrag van de betaalbare vergoeding (volledig of gedeeltelijk, naargelang het goed al dan niet hersteld is).

Niet akkoord?

Als u niet akkoord gaat met de vergoedingsbeslissing, zijn er twee mogelijke procedures:

 • Indien de beslissing van de gouverneur volgens u fouten bevat, kunt u een herziening aanvragen door een gemotiveerd verzoekschrift in te dienen, dat u aangetekend opstuurt naar het Vlaams Rampenfonds.
 • Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om tot één maand na ontvangst van de vergoedingsbeslissing rechtstreeks in beroep te gaan bij het bevoegde Hof van Beroep.

Als de beslissing van de gouverneur gedeeltelijk betwist wordt, kan het niet-betwiste deel van de vergoeding al uitbetaald worden.

noodplanning