home

contact  login
zoeken
zoeken

Brand 

Als het brandt

 • Alarmeer je medebewoners
 • Zet gastoestellen en electrische toestellen uit
 • Sluit ramen en deuren
 • Verlaat zo snel mogelijk het pand (neem geen spullen mee, vlammen en rook verspreiden zich onvoorstelbaar snel)
 • Neem kinderen, bejaarden en gehandicapten mee
 • Bel 112
 • Ga nooit in de rook staan, deze is giftig

Kun je het gebouw niet meer verlaten ? Ga dan voor een raam aan de straatkant staan, zodat de brandweer je kan zien.

Zo voorkom je dat er brand uitbreekt

 Laat nooit de gaskraan aanstaan als je een ruimte verlaat

 • Laat geen kaarsen of brandende sigaretten onbewaakt branden.
 • Gebruik voor je open haard droog hout
 • Laat je schoorsteen jaarlijks vegen
 • Laat je televisie niet in stand-by staan
 • Plaats koolmonoxide -(CO) en rookmelders (zo'n melder waarschuwt met een luid alarm als er koolmonoxide of rook bij de detector komt)

 

Zo ben je voorbereid als er toch brand uitbreekt

 • Kijk van tevoren waar de nooduitgang is
 • Volg de borden die de vluchtwegen aangeven
 • Zorg voor een vluchtplan

Explosie 

  Als er een explosie dreigt

 • Zet bij een dreigende explosie ramen en deuren open
 • Ga in een hoek zitten

Noodsituatie op een evenement 

  Als er zich een noodsituatie voordoet op een evenement

 • Kijk bij aankomst waar de vluchtroutes en nooduitgangen zijn
 • Beweeg je niet tegen de mensenstroom in
 • Probeer niet in paniek te geraken
 • Volg de aanwijzingen van de brandweer en politie
 • Neem als je buiten bent zoveel mogelijk afstand

Ontsnapping gevaarlijke stoffen 

  Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen

 • Ga zo snel mogelijk naar binnen en sluit ramen en deuren
 • Bel 112
 • Schakel het ventilatiesysteem uit
 • Bied voorbijgangers een schuilplaats
 • Sluit kachels af, doe de hoofdkraan van het gas dicht en doof open vuur
 • Volg de aanwijzingen van brandweer en politie
 • Zet je TV en radio aan

Overstromingen 

  Als er een overstroming dreigt

  Samen met de stormen zijn de overstromingen één van de natuurlijke risico's waarmee we in
  België dikwijls geconfronteerd worden.

  Hoewel de oevers van bepaalde waterlopen er in het bijzonder onderhevig aan zijn, toont de ervaring
  van de laatste jaren ons dat andere plaatsen eveneens overstromen, wanneer de bodem en de riolering
  er niet meer in slagen het overvloedige water op te nemen.

  De overstromingen maken zelden slachtoffers in onze regio's, maar ze zijn altijd vernielend
  en veroorzaken meestal aanzienlijke schade: beschadiging van het meubilair, de toestellen en van
  de inhoud van de woningen, van de wagens en caravans, vervuiling enz...

  Het is evenwel dikwijls mogelijk deze schade te beperken door de raadgevingen van de
  openbare overheden en de hulpdiensten te volgen.

  Voor de overstroming

  Indien je in een overstromingsgebied woont

 • een verwarmingsmiddel voorzien op de verdieping (alleen een kachel met uitlaat of een electrisch verwarmingsapparaat )
 • de stookolietanken vastmaken en alle openingen dichten (doppen, plastiek, silicone, ...)

Wanneer het water stijgt

 • Laat je helpen door je buren, je vrienden en help hen ook
 • waardevolle voorwerpen, belangrijke papieren (contracten, facturen,...), een noodkoffer, een zaklamp en indien mogelijk, een telefoon, naar de verdieping brengen
 • verhuizen wat je kunt. Ervoor zorgen dat meubelen met waarde niet in overstroombare vertrekken van je huis staan
 • zandzakjes tot de helft vullen (vuiniszakken in PVC) om kleine dammen te kunnen vormen voor kelderramen en doorgangen
 • een plaat waterbestendige multiplex nemen en die in de deuraanslag plaatsen en afdichten met silicone
 • voertuigen en caravans wegbrengen
 • de branders van de stookolieketels verwijderen

 Tijdens de overstromingen

De hulpdiensten zullen je komen helpen

 • gas en verwarming afsluiten
 • luisteren naar de radio, je wordt op de hoogte gehouden van de evolutie van de situatie
 • de overstroomde zone niet oversteken, noch te voet, noch per wagen
 • foto's nemen van de overstroomde plaatsen

 In geval van evacuatie

 • reservekleding en laarzen voorzien
 • elektriciteit afzetten en het huis sluiten
 • indien je niet bij familie terecht kunt, zal er voor jou worden gezorgd ( verblijf, maaltijden)
 • je huis zal door de politie bewaakt worden
 • om het bewaken van je woning te vergemakkelijken, laat je bij de gemeenteoverheden de gegevens achter van de plaats waar je verblijft

Wanneer het water is weggetrokken

 • foto's nemen van de beschadigde plaatsen: deze zijn nuttig voor het samenstellen van je dossier met het oog op een eventuele schadeloosstelling
 • het gemeentebestuur kan je bijkomende inlichtingen verstrekken voor de samenstelling van het dossier, dat nodig zal zijn in geval van schadeloosstelling door uw verzekeringsmaatschappij en/of het Rampenfonds
 • desinfecteren met bleekwater
 • de vertrekken verluchten en verwarmen

Stormen 

  Als het stormt

  De gevolgen van stormen (hevige wind, overvloedige regenval, onweer, bliksem) kunnen worden
  beperkt door volgende raadgevingen op te volgen 

Preventieve raadgevingen

 • onderhoud het dakwerk, maak dakpannen of leien vast
 • controleer de staat van de schoorsteen
 • controleer regelmatig de vasthechtingen van de daken met golfplaten
 • installeer een bliksemafleider op het dak. Hoewel hij de bliksem niet verhindert, vermijdt hij brand bij rechtstreekse blikseminslag
 • maak de olietank vast
 • plaats bliksemafleiders aan de stopcontacten van de te beschermen elektrische toestellen en aan de elektriciteitskast ( bescherming tegen de onrechtsreekse blikseminslagen)

Bij de aankoniging van een storm

 • haal alles binnen wat met de wind kan worden meegesleurd
 • zet TV en computer af
 • sluit ramen en deuren

Tijdens de storm

 • blijf kalm
 • ga enkel buiten indien nodig
 • schuil niet onder een boom in een open vlakte in geval van onweer
 • elektriciteitsstoringen zijn mogelijk, raak in geen geval snoeren die op de grond liggen aan
 • wacht totdat de storm gedaan is vooraleer buiten te gaan

Na de storm

De hulpdiensten kunnen je helpen beschadigde daken te overdekken met zeilen.

 • maak foto's van eventuel schade, zij kunnen nuttig zijn voor de samenstelling van een dossier in geval van tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij en/of het Rampenfonds
 • stel de herstellingen van het beschadigde dak niet uit

Wat bij schuilen of evacueren? 

 • Volg de aanwijzigingen van hulpverleners
 • Vermijd onnodige telefoons
 • Laat je kinderen op school, jeugdvereniging, sportvereniging, ...

Bij schuilen

 • Sluit ramen, roosters en deuren
 • Schakel het ventilatiesysteem in je woning uit
 • Bied voorbijgangers een schuiplaats
 • Luister naar TV en radio

Bij evacuatie

 • Neem geld, identiteitspaieren, verzekeringspapieren, medicijnen, kleding en toiletspullen mee
 • Neem indien nodig babyvoeding mee
 • Sluit gas, licht en water af
 • Sluit ramen, roosters en deuren
 • Controleer of je buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt
 • Neem zoveel mogelijk anderen mee
 • Volg de route die de politie aangeeft
 • Ga naar het opvangcentrum dat de politie meedeelt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied. Laat de overheid weten waar je verblijft zodat zij je kunnen contacteren over de verdere evolutie van de situatie

Om ongerustheid bij familieleden en kennissen te voorkomen, is het raadzaam hen op de hoogte te stellen van je verblijfplaats. Als je gebruik maakt van thuiszorg of andere zorg, denk er dan aan deze instanties te informeren over je afwezigheid tijdens de evacuatie.

Voor kinderen die op school en op de crèche zijn, wordt speciaal vervoer geregeld. De leerkrachten en opvoeders zorgen voor je kinderen en zullen je contacteren waar je kinderen naar toe zijn gebracht.

Er zijn speciale voorzorgsmaatregelen getroffen voor hulpbehoevenden, bejaarden en voor mensen die in groepen samen zijn. De leiding van de instelling geeft in dat geval de nodige instructies.

Verzamelen aan het verzamelpunt

Inwoners die niet met eigen vervoermiddelen kunnen evacueren dienen zich te begeven naar de verzamelplaats die je wordt meegedeeld. Je zal dan per bus naar een opvangcentrum worden gebracht.

Terugkeer naar huis

 • Keer pas terug wanneer de politie je hiervoor de toelating heeft gegeven
 • Volg de route die door de politie wordt aangegeven

 Aandachtspunten

 • Zorg voor een radio op batterijen
 • Vermijd onnodige telefoons
 • Controleer of je buren geen hulp nodig hebben
 • Maak voorafgaandelijk afspraken met de buren (vooral hulpbehoevenden en bejaarden)
 • Indien je niet thuis bent, ga niet naar het rampgebied
 • Laat je kinderen op school, jeugdbeweging, sportvereniging,... Ze worden daar goed opgevangen.
 • Indien je getuige bent van een ramp bel het hulpcentrum 100. Wat moet je vermelden ?
  1. Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
  2. Geef de juiste informatie over de ramp ( soort ramp)
  3. Probeer de omvang van de ramp te omschrijven
  4. Probeer het aantal slachtoffers in te schatten
  5. Beantwoord de vragen op een duidelijke manier

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer.

Daarmee kan zonodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.

noodplanning