Naamsverandering 

  Een verandering van een familienaam wordt slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De gevraagde naam mag geen aanleiding geven tot verwarring en derden of jezelf niet schaden. De naamsverandering wordt goedgekeurd bij koninklijk besluit.

Je voornaam veranderen is gemakkelijker. Je moet nog altijd een reden opgeven, maar de wet is soepeler. De minister van Justitie moet de nieuwe voornaam goedkeuren. 

Voorwaarden
Een procedure tot naamsverandering kan alleen worden ingediend door:

  • personen van Belgische nationaliteit
  • VN-vluchtelingen
  • staatlozen

Er moet duidelijk gemotiveerd worden waarom je de naamsverandering wil en de nieuwe naam of voornaam mag niet tot verwarring leiden en jezelf of anderen niet schaden.

Als je kinderen hebt die je naam dragen, moet je verduidelijken of je wil dat ook zij van naam veranderen.

Voor minderjarigen moet de aanvraag ingediend wordend oor de ouders (of voogd). Als de aanvraag door één enkele ouder is geformuleerd, zal de andere ouder normaal gezien daarover ingelicht worden.

Procedure
Je moet een schriftelijk verzoek richten aan:

FOD Justitie
Dienst naamsveranderingen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
 
In je verzoek moet je duidelijk de nieuwe aangevraagde familienaam vermelden en de reden waarom je je naam of die van je kind wil veranderen.

De procedure neemt gemiddeld tussen de zes en achttien maanden in beslag. In de meest ingewikkelde gevallen kan de politie van je woonplaats (al dan niet op vraag van het parket) een bijkomend onderzoek voeren. De FOD Justitie kan ook aanvullende informatie vragen aan andere instanties.

Door de naamsverandering ben je verplicht ook je identiteitspapieren te hernieuwen.

Wat meesturen
  • kopie geboorteakte (een buitenlandse akte moet vertaald en gelegaliseerd zijn)
  • bewijs van Belgische nationaliteit
  • recent bewijs van verblijfplaats
  • uittreksel strafregister
  • attest samenstelling van gezin
Kostprijs 

Wie zijn familienaam wil veranderen, betaalt een registratierecht van 49 euro. Deze kosten lopen op tot 740 euro als je een andere naam of woord wil toevoegen of je een hoofdletter wil vervangen door een kleine letter.