home

contact  login
zoeken
zoeken

Taxivergunning: vergunning voor verhuur van voertuigen met bestuurder 

Sinds juni 2004 is er een wetgeving van kracht voor taxidiensten en voor ondernemingen die voertuigen met een bestuurder verhuren (dus ook voor luchthavenvervoer, vervoer van leden van mutualiteiten, gehandicaptenvervoer, …).

Deze vergunningen vraag je aan bij het schepencollege van de gemeente waar je deze dienst wil uitvoeren.

Verschil taxidienst en verhuur voertuig met bestuurder

Een taxidienst is een bezoldigde vervoersdienst van personen door middel van voertuigen die aan volgende eisen voldoet:

  • het betreft een voertuig voor maximum 9 personen, inclusief de bestuurder
  • de terbeschikkingstelling gebeurt vanop een standplaats op de openbare weg of een plaats die niet opengesteld is voor het verkeer (een private garage of parking)
  • de cliënt bepaalt de bestemming
  • de terbeschikkingstelling geldt voor het volledige voertuig of per plaats als collectieve taxidienst

Voor verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB), dient je volgende voorwaarden na te leven:

  • je geeft een dienstverlening van minstens drie uur. Dit kan in ofwel één rit of met een combinatie van verschillende ritten;
  • er dient voorafgaandelijk een registratie van de ritten zijn op de maatschappelijke zetel van de onderneming;
  • er moet steeds een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden. Deze moet aan boord van het voertuig zijn tijdens het uitvoeren van de dienst. De ondertekening dient te gebeuren voor de klant instapt;
  • de betaling gebeurt nooit bij het uitstappen, maar achteraf door middel van een factuur. Je dient betalingsbewijzen bij te houden.

In alle andere situaties dient je over een taxivergunning en taxivoertuig te beschikken.

Procedure

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning of wijzigingen ervan bij de gemeente aanvragen.  Je stuurt het aanvraagformulier, vergezeld van de nodige documenten, aangetekend op naar het gemeentebestuur of je geeft het af tegen ontvangstbewijs bij de Technische Dienst - Uitvoering.

Het schepencollege controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager.

De vergunning wordt binnen een termijn van drie maanden afgeleverd.

De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar.

Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig. 

Taxistandplaats

Er is een taxistandplaats op de parking aan de Vezerlaan nabij het kruispunt met de Hasseltsestraat.

Formulieren

Reglement

Economie