home

contact  login
zoeken
zoeken

Uitbreiding industrieterrein Daelemveld 

Het bestuur werkt aan de westelijke uitbreiding van het industrieterrein Daelemveld. 

De ruimtelijke structuurplannen van Vlaanderen en de provincie Limburg leggen voor Herk-de-Stad als plattelandsgemeente een aantal beperkingen op. De oppervlakte bedraagt maximaal 5 hectare en het gaat om een lokaal bedrijventerrein. Dit houdt in dat het bedoeld is voor kleinere KMO’s die hoofdzakelijk werkzaam zijn in Herk-de-Stad en omgeving. Het houdt echter ook in dat ondernemers met een band met Herk-de-Stad een streepje voor hebben bij de toekenning van de gronden.

Voor de ontwikkeling van het terrein heeft het bestuur een overeenkomst afgesloten met de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM). Zij zullen instaan voor de grondverwerving, de aanleg van infrastructuur en de uitgifte van de gronden.

Het in gebruik nemen van de terreinen kan nog even op zich laten wachten. Het Ruimtelijk UitvoeringsPlan moet goedgekeurd worden om de bestemming van de gronden te wijzigen (verwacht in de loop van 2016). Daarna moeten de gronden verworven worden en de infrastructuur aangelegd.

Wie interesse heeft in deze toekomstige industriegronden kan zijn kandidatuur stellen via het stadsbestuur (planning@herk-de-stad.be) of rechtstreeks bij de LRM (s.bogaerts@lrm.be).

Geef daarbij zeker volgende gegevens mee: activiteit van het bedrijf, gewenste oppervlakte (met vermelding van de m² die voorzien worden voor productie, opslag, kantoren en eventuele conciërgewoning), de huidige tewerkstelling en de verwachte tewerkstelling 5 jaar na in gebruik name van de nieuwe vestiging. Geeft tenslotte ook op of het gaat om een nieuwe onderneming of om de herlokalisatie van een (zonevreemde) woning.

RUP Daelemveld ľ ontheffing van de plan-MER verplichting 

De dienst milieueffectenrapportagebeheer van het departement Leefmilieu, Natuur & Energie, heeft beslist dat het onderzoek tot milieueffectenrapportage (screening van de plan-MER plicht) bij de opmaak van het ruimtelijke uitvoeringsplan RUP Daelemveld aantoont dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Het RUP Daelemveld heeft tot doel de in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan voorziene uitbreiding van het industrieterrein Daelemveld te realiseren. 

De screeningsnota van het RUP, de adviezen en de beslissing van de dienst MER zijn raadpleegbaar op de website www.mervlaanderen.be.De documenten zijn ook raadpleegbaar op https://www.lne.be/mer-dossierdatabank of hieronder te downloaden.